Cele

Priorytetowe Cele i Zasady Kancelarii to:

  • Profesjonalna oraz kompleksowa obsługa prawna przy zachowaniu konkurencyjnego honorarium dopasowanego do możliwości każdego klienta.
  • Zapewnienie naszym klientom reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz sądami polubownymi, jak również reprezentacji w ramach prowadzonych negocjacji biznesowych oraz tzw. przed-procesowych na wszystkich etapach prowadzących do polubownego rozwiązania sporu.
  • Ciągłe powiększanie specjalistycznej wiedzy Zespołu Kancelarii, zarówno w ramach osobistych działań jak i obowiązku adwokackiego szkolenia zawodowego.
  • Rozbudowa Zespołu Kancelarii o osoby posiadające tytuły zawodowe adwokata/radcy prawnego oraz wyróżniające się specjalistyczną wiedzą prawniczą.
  • Omawianie z klientem wszystkich możliwości rozwiązania problemu prawnego oraz dokonanie obiektywnej oceny szans – na osiągnięcie zamierzonego celu.
  • Otwartość, wyrozumiałość i indywidualne podejście wobec każdego klienta.
  • Kierowanie się zasadami etyki adwokackiej, a w szczególności prowadzenie spraw według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Ponadto przy wykonywaniu czynności zawodowych stosowanie zasad rzeczowości.
  • Gwarancja bezwzględnej poufności.