Podmioty gospodarcze

Poniżej przedstawiamy Zakres Usług świadczonych przez Kancelarią dedykowany dla przedsiębiorców, spółek prawa handlowego i cywilnego oraz innych jednostek organizacyjnych stosownie  podzielony na dziedziny prawa.

Po kliknięciu w słowo odpowiadające wybranej dziedzinie zostaną wyświetlone szczegóły.

OGÓLNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Bieżąca obsługa prawna i doradztwo z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
 • Prowadzenie procesów sądowych na rzecz podmiotów gospodarczych.
 • Tworzenie spółek.
 • Sporządzanie wewnętrznych aktów spółek, na zlecenie klienta.
 • Redagowanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek, analiza sytuacji prawnej spółek.
 • Sporządzanie opinii prawnych.
 • Doradztwo w zakresie zakazu konkurencji dotyczącego pracowników lub zleceniobiorców.

PRAWO GOSPODARCZE I CYWILNE PRAWO ZOBOWIĄZAŃ / KONTRAKTY

Redagowanie oraz analiza:

 • Umowy sprzedaży i dystrybucji, umowy pożyczki,  umowy o roboty budowlane i projektowe, umowy agencyjne, umowy franchisingowe, umowy najmu, dzierżawy, umowy leasingowe, umowy nietypowe, różnego rodzaju umowy nienazwane.
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży na odległość.
 • Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Tworzenie, przekształcanie, łączenie spółek handlowych. Bieżące doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego, reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał. Spory między wspólnikami.

PRAWO PROCESOWE

 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed Sądami Cywilnymi i Administracyjnymi, reprezentowanie przed UOKiK.
 • Prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów, odszkodowanie z czynu niedozwolonego, powództwa o wykonanie zobowiązań, prowadzenie postępowań zakresu nieuczciwej konkurencji.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności karnej członków Zarządu oraz odpowiedzialności karno – skarbowej.
 • Reprezentacja w procesach z zakresu prawa: budowlanego, spółdzielczego, handlowego, kontraktów, gospodarczego.
 • Kierowanie spraw do Sądów celem egzekwowania praw.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Pełna obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych.

NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE I PRAWO KONSUMENCKIE

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych z zakresu prawa konsumentów oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach o stosowanie niedozwolonych klauzul umownych.

Tworzenie projektów regulaminów sprzedaży internetowej, doradztwo z zakresu obowiązków przedsiębiorcy wynikających prawa konsumenckiego.

Doradztwo związane z obowiązkami Przedsiębiorcy wynikającymi z Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

NEGOCJACJE

Reprezentowanie  Przedsiębiorców na wszystkich etapach rozmów i negocjacji przed –procesowych mających na celu polubowne rozwiązanie problemu i podpisanie ugody. Zawezwania do prób ugodowych. Wspieranie negocjacji między wspólnikami.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • Zgłaszanie wierzytelności.
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
 • Reprezentacją w postępowaniu upadłościowym i naprawczym przed sądem.

PRAWO AUTORSKIE

Doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa autorskiego zarówno na rzecz osób fizycznych jak i Przedsiębiorców, doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne, umowy o poufności.

PRAWO PRACY

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy głównie:

 • Reprezentowanie pracodawców w postępowaniach sądowych.
 • Analiza i tworzenie umów o pracę.
 • Przygotowywanie projektów wszelkich  rozwiązań umów o pracę.
 • Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy.

PRAWO EGZEKUCYJNE

 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym.
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu egzekucyjnym, także przed sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi.
 • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami lub dłużnikami.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentowanie podmiotów gospodarczych we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego ( WSA i NSA).

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Sporządzanie projektów umów najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz mieszkalnych.
 • Negocjacje i doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości wraz z badaniem stanu prawnego nieruchomości, umowy developerskie, umowy o roboty budowlane, hipoteki.

WINDYKACJA

 • Odzyskiwanie wierzytelności na rzecz podmiotów gospodarczych.
 • Reprezentowanie przed Sądami w zakresie wszelkich powództw o zapłatę we wszystkich postępowaniach, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym ( w szczególności: sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz skarg na czynności komornika).
 • Doradztwo w zakresie windykacji należności ( w szczególności: sporządzanie przed-sądowych wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek,  negocjacje z dłużnikami oraz z wierzycielami, reprezentacja przy polubownym rozwiązaniu sporów dotyczących odzyskania wierzytelności).
 • Reprezentowanie w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym.

DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo z zakresu optymalizacji podatkowych oraz odpowiedzialności skarbowej.