Osoby fizyczne

Poniżej przedstawiamy zakres usług świadczonych przez Kancelarię skierowanych do osób prywatnych, stosownie  podzielony na dziedziny prawa. Kliknij w słowo odpowiadające wybranej dziedzinie celem uzyskania szczegółowych informacji.

PRAWO CYWILNE

Obszar działalności Kancelarii z zakresu Prawa Cywilnego obejmuję w szczególności:

 • Sporządzanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa cywilnego.
 • Reprezentowanie osób fizycznych we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Warszawy oraz w innych miastach Polski. (zwłaszcza: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, odszkodowania, prawo nieruchomości, zadośćuczynienia, powództwa o zapłatę, prawo konsumenckie, postępowania przeciwko ubezpieczycielom lub/i przeciwko osobom odpowiedzialnym za powstanie szkody, prawo autorskie, prawo pracy, prawo mieszkaniowe).
 • Przygotowywanie analiz i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa cywilnego.
 • Uczestniczenie w negocjacjach w charakterze pełnomocnika klienta, których celem jest przed-sądowe rozwiązanie sporu zaistniałego pomiędzy stronami.
 • Analiza i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego (w szczególności: umowy sprzedaży, umowa o pracę umowy najmu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy pożyczki, umowy wzajemnie zobowiązujące, umowy rozdzielności majątkowej, umowa darowizny, umowy ubezpieczeniowe, umowy o świadczenie usług, umowy przeniesienia praw autorskich, inne umowy nienazwane).
 • Reprezentowanie klienta jak i udzielanie porad w zakresie prawa :
  • Spadkowego ( w szczególności: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, prawo do zachowku, testamenty, darowizny).
  • Rodzinnego i opiekuńczego(w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego małżonków, rozdzielność majątkowa,  ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej).
  • Rzeczowego (w szczególności: zasiedzenie nieruchomości, podział majątku, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania).
  • Mieszkaniowego (w szczególności: prawo spółdzielcze, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).
  • Nieruchomości (w szczególności: umowy developerskie, nabywanie nieruchomości, analiza rejestrów gruntów, umowy przeniesienia własności nieruchomości, roszczenia z umów o roboty budowlane, wezwania do usunięcia wad i usterek budynków, hipoteki).
  • Postępowania wieczysto-księgowego (w szczególności: zakładanie ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, analizy ksiąg wieczystych, sporządzanie wniosków do sądu wieczysto-księgowego).
  • Grunty warszawskie (sprawy związane z problemami tzw. gruntów warszawskich ).

PRAWO KARNE

Obszar działalności Kancelarii z zakresu Prawa Karnego obejmuję w szczególności:

 • Obrona w sprawach Karnych i Wykroczeniowych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, aresztowym oraz wykonawczym.
 • Zastępstwo procesowe klientów indywidualnych, którzy występują w charakterze, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego/prywatnego.
 • Reprezentowanie interesów Klientów w sprawach karnych prowadzonych przez Prokuraturę, Policję oraz Sądy.
 • Sporządzanie apelacji oraz kasacji karnych jak i innych pism procesowych w postępowaniu karnym.

Prawo Karno – Skarbowe

 • Reprezentacja klientów zarówno w postępowaniu przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami, zarówno w Warszawie jak i poza Warszawą.
 • Przygotowywanie pism i doradztwo w zakresie prawa karno-skarbowego.

PRAWO PRACY

Obszar działalności Kancelarii z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obejmuję w szczególności:

 • Reprezentowanie Klientów przed Sądami Pracy na terenie Warszawy jak i po za nim, redagowanie i analiza umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, sporządzanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, egzekwowanie odszkodowań z tytułu zwolnień z naruszeniem przepisów prawa pracy, negocjacje z pracodawcą w celu przywrócenia do pracy lub polubownego rozwiązania sporu.
 • Ubezpieczenia społeczne – doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, odwołania od decyzji ZUS, reprezentacja w sądach w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Obszar działalności Kancelarii z zakresu Prawa Administracyjnego  obejmuję w szczególności:

 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej(wszelkiego rodzaju Urzędy), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Sporządzanie odwołań od wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych, dotyczących życiowych spraw obywatela ( decyzja prezydenta, wójta, starosty, burmistrza, wojewody).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Obszar działalności Kancelarii z zakresu odzyskiwania należności to w szczególności:

 • Reprezentowanie przed Sądami w zakresie wszelkich powództw o zapłatę we wszystkich postępowaniach, reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym ( w szczególności: sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz skarg na czynności komornika).
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym ( w szczególności: sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz skarg na czynności komornika).
 • Doradztwo w zakresie windykacji należności ( w szczególności: sporządzanie przed-sądowych wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek,  negocjacje z dłużnikami oraz z wierzycielami, reprezentacja przy polubownym rozwiązaniu sporów dotyczących odzyskania wierzytelności).
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym.
 • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.